8.sınıflar sinemada...

8.Sınıf öğrencilerimiz sinemada
Öğrenci bilgiyi sosyal aktivitelerle içselleştirir.
Bilgiye ulaşma ve elde edilen bilgilerin beceriye dönüştürülerek günlük yaşamda işe yarayacak bir şekilde kullanılması için, eğitim sürecinde sosyal etkinliklere sık sık yer verilmesi gerekmektedir. Sosyal aktivitelerle öğrencilere hayal bile edemediğimiz nitelikler kazandırılabilir. Öğrencilerin müfredatta belirtilen kazanımların ötesinde nitelik kazanmalarına ve beceri geliştirmelerine ortam hazırlar.
İletişim becerisi
Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini kazanırlar. Yanlış anlamalardan doğan iletişim kazalarına uğramazlar.
 
Öz güven duygusu ve sorumluluk alma bilinci
Etkinliklerde rol üstlenen bireylerin kendilerine olan güvenleri artar. Üstlendikleri görevleri yerine getirdikten sonra daha karmaşık, üst düzey görevlere talip olabilirler. Başarı başarıyı getirir. Öz güveni artan bireyler sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Bu niteliği kazanan bireylerin hayatta başarılı olma konusunda büyük avantajlar elde ettiği unutulmamalıdır. Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim kurumları, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi yerine getirmiş sayılırlar.
 
Sosyal ve toplumsal bilinç
Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar. İyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırarak tepki göstermekten ya da takdir duygularını dile getirmekten geri durmaz.
Birlikte uyum içinde çalışma ve iş yaşamında başarı
İş ve sosyal yaşamda başarılı olmanın en temel şartlarından birisi içinde bulunduğu ortamda çevresindekilerle uyumlu olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilmek, nerede ve nasıl konuşup, nasıl davranacağını bilebilmek önemli özelliklerdendir. Bu özelliklerin kazanılmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür.
 
İnisiyatif kullanabilme
Eldeki bilgileri doğru yorumlamak inisiyatif kullanarak doğru ve çabuk karar alabilmek bireylerin sahip olmaları gereken en önemli nitelikler arasındadır. Yine gözlemlenen olaylarla ilgili olarak sebep sonuç ilişkisi kurmak ve eldeki verilerden çıkarımlarda ve önsezide bulunabilmek önemli kişisel niteliklerdendir. Çevresinde olup bitenlere at gözlüğüyle bakmaktan kurtulan bireyler, maruz kalmaları muhtemel olan birtakım olumsuzlukları görerek önceden tedbir alabilirler.
Olaylara geniş ve farklı perspektiften bakabilme
Karşılaşılan durumların artıları ve eksilerinin iyi hesap edilerek isabetli tercihlerde bulunmak önemlidir. Olayları çok yönlü düşünerek uzun vadede sonuçlarının nasıl olacağını iyi hesap etmek gerekir. Bu ise olaylara farklı bakış açılarından bakmayı gerektirir.
 
Temel dil becerilerini geliştirebilme
Anlama ve anlatma alanları ve bu alanların üzerine inşa edildiği dört temel ayak olan okuma ve dinleme (anlama), konuşma ve yazma (anlatım) becerilerinin öğrenme ve öğretme süreci uygulamalarıyla geliştirileceği unutulmamalıdır. Sosyal etkinlikler bu becerileri kazandırılıp geliştirilecek önemli uygulama alanı olarak düşünülmelidir.
Görüldüğü gibi eğitimde sosyal aktivitelere yer vererek, öğrencilerin programlarda belirtilen temel becerileri edinmeleri sağlanmakta, hatta daha üst düzey becerileri kazanmalarına ortam hazırlamaktadır. Bu yüzden, eğitimcimler, sosyal etkinlikleri amaçsız bir eylem olarak görme anlayışından vazgeçip, öğrenme ve öğretme sürecinde mümkün olduğu kadar sosyal etkinliklere yer vermeli, öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerinin ortamını hazırlamalıdırl